fbpx

About

slider5
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เริ่มต้นจากการเป็นห้องสมุดในโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ ตั้งแต่ปี 2477 ต่อมาเมื่อโรงเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพและฐานะเป็น วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ และเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามลำดับ ห้องสมุดโรงเรียนก็ได้เปลี่ยนสภาพและฐานะไปด้วย จนปัจจุบันมีฐานะเป็น สำนักหอสมุด ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2552 แบ่งเป็น 5 กลุ่มภารกิจ ได้แก่กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ กลุ่มภารกิจระบบและข่ายงานสารนิเทศ กลุ่มภารกิจบริการสารนิเทศ กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น และกลุ่มภารกิจเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักหอสมุด มีภาระหน้าที่และรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุและ สารนิเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เอกสารที่แสดงถึงประวัติและพัฒนาการการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการสารนิเทศท้องถิ่นด้านการเกษตร ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ โดยการแสวงหา รวบรวมอนุรักษ์ จัด เก็บ และให้บริการ เอกสารจดหมายเหตุ สารนิเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ สารนิเทศการเกษตรท้องถิ่นภาคเหนือ ทั้งในรูปวัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตี พิมพ์
กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบ 2 งาน เพื่อประโยชน์ในการบริหาร การอ้างอิง การศึกษาค้นคว้าและวิจัย แก่ผู้บริหาร หน่วยงาน คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงบุคคลทั่วไป คือ

  1. งานจดหมายเหตุและสารนิเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำหน้าที่ รวบรวม เก็บรักษา และ ให้บริการ เอกสารจดหมายเหตุ และสารนิเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้

  2. งานสารนิเทศท้องถิ่นภาคเหนือ ทำหน้าที่ จัดหา รวบรวม และให้บริการ สารนิเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมในภาคเหนือ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อรวบรวม จัดเก็บและให้บริการ เอกสารจดหมายเหตุและสารนิเทศมหาวิทยาลัย ในรูปวัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์

  2. เพื่อจัดหา รวบรวม และให้บริการ สารนิเทศที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ภูมิปัญญา และ ศิลปวัฒนธรรมในภาคเหนือ ในรูปวัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์

  3. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุและสารนิเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อันแสดงถึงประวัติ และพัฒนาการการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

  4. เพื่อให้บริการและเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุ และสารนิเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แก่ผู้บริหาร หน่วยงาน คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึง บุคคลทั่วไป

  5. เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน อ้างอิง การศึกษาค้นคว้าและวิจัย

  6. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าด้านการเกษตร ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมในภาคเหนือ