fbpx

About

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เริ่มต้นจากการเป็นห้องสมุดในโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ ตั้งแต่ปี 2477 ต่อมาเมื่อโรงเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพและฐานะเป็น วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ และเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามลำดับ ห้องสมุดโรงเรียนก็ได้เปลี่ยนสภาพและฐานะเป็นสำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2552 แบ่งเป็น 5 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ กลุ่มภารกิจระบบและข่ายงานสารนิเทศ กลุ่มภารกิจบริการสารนิเทศ กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น และกลุ่มภารกิจเทคโนโลยีทางการศึกษา

“งานจดหมายเหตุ” ได้เริ่มขึ้นจากการแบ่งส่วนงานภายในสำนักหอสมุด เป็นกลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น มีภาระหน้าที่และรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุและ สารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการบริหารจัดการสารสนเทศท้องถิ่นภาคเหนือ โดยมีนางวาสนา ป้องพาล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ต่อมาในปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปลี่ยนสภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สำนักหอสมุดจึงได้มีการแบ่งหน่วยภายในใหม่ ในปี 2562 กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น จึงได้เปลี่ยนสถานะเป็น “ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ” จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ อนุรักษ์ และให้บริการ เอกสารจดหมายเหตุทุกประเภท ที่แสดงถึงประวัติ พัฒนาการ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเอกสารอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยที่จะต้องเก็บรักษาไว้เป็นการถาวร เพื่อปลูกฝังทัศนคติและประเพณีอันดีงามให้สืบทอดต่อไป โดยมีภาระหน้าที่และรับผิดชอบในการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทุกประเภท และการบริหารจัดการสารสนเทศคอลเล็กชั่นพิเศษ (Special Collection) ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และท้องถิ่นภาคเหนือโดยเน้นด้านการเกษตร ตลอดจนการอนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้บริการ แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการบริหาร การอ้างอิง การศึกษาค้นคว้าและวิจัย การเรียนการสอน และเพื่อความรื่นรมย์ 

ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ ประกอบด้วย 1) ส่วนงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มีภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการและให้บริการเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนการอนุรักษ์และสงวนรักษา 2) ส่วนงานด้านคอลเล็กชั่นพิเศษ มีภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการและให้บริการสารสนเทศและพัฒนาคอลเล็กชั่นที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ

 

วัตถุประสงค์

1) เพื่อแสวงหา เก็บรักษา และให้บริการ เอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

2) เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าสารสนเทศท้องถิ่นภาคเหนือ

3) เพื่อเป็นแหล่งวิชาการด้านงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

4) เพื่อประโยชน์ในการบริหาร การอ้างอิง การศึกษาค้นคว้าและวิจัย การเรียนการสอน และเพื่อความรื่นรมย์ ที่จะช่วยปลูกฝังทัศนคติและประเพณีอันดีงามให้สืบทอดต่อไป