บุคลากร

บุคลากรกลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น

Benjarat นางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์

นักเอกสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น

Phone : 3201, 0-5387-3201

E-mail : benjarat@mju.ac.th

Anuporn นางอนุพร ศรีพรภาคย์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

Phone : 3201, 0-5387-3201

E-mail: anuporn@mju.ac.th

Sittichai นายสิทธิชัย วิมาลา

บรรณารักษ์

Phone : 3201, 0-5387-3201

E-mail: sittichai-w@mju.ac.th

Thunthip นางสาวธัญทิพ โสภาวรรณ

นักเอกสารสนเทศ

Phone : 3201, 0-5387-3201

E-mail: Thanthip@mju.ac.th

Supatra นางสุพัตรา ทองไทย

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน

Phone : 3201, 0-5387-3201

E-mail: supatra@mju.ac.th