fbpx

Contact

ติดต่อกลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น

ชั้น 3 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย

จ.เชียงใหม่ 50290

โทร 053 873 507

benjarat@mju.ac.th