fbpx

Services

การให้บริการ
1. บริการเอกสารจดหมายเหตุและสารนิเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. บริการสารนิเทศท้องถิ่นภาคเหนือ
3. บริการตอบถามคำและช่วยการค้นคว้า

ประเภทของสารนิเทศ

  1. เอกสารจดหมายเหตุ หมายถึง เอกสารที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้โดยหน่วยงาน หรือบุคคล ที่เกิดจากการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ รายงานการประชุม เป็นต้น

  2. หนังสือ หมายถึง หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในด้านต่าง ๆ เช่น ประวัติความเป็นมา การบริหาร  การดำเนินงาน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เป็นต้น รวมถึงหนังสือที่จัดทำโดยหน่วยงานภาย ในมหาวิทยาลัย หรือเป็นผลงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย

  3. ข่าวหรือบทความ หมายถึง ข่าวจากหนังสือพิมพ์ หรือบทความ จากวารสาร ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

  4. โสตทัศนวัสดุ ได้แก่ ภาพถ่าย ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ แผนที่ แผนผัง และอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้หรือผลิตโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้

  5. วัตถุ ได้แก่ วัตถุ วัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นหรือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย

*การให้บริการทรัพยากรสารนิเทศในงานจดหมายเหตุ เป็นการให้บริการ ในลักษณะห้องสมุดเฉพาะ บริการแบบชั้นปิด (ให้บริการเฉพาะในพื้นที่ที่จัดไว้ให้)  ห้องจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น ชั้น 3 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เวลาเปิดบริการ

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ)