fbpx

Local Information : ข้อมูลท้องถิ่น

ปราชญ์เกษตรล้านนา
รวบรวมปราชญ์ชาวบ้าน ที่เชียวชาญด้านการเกษตรซึ่ง
เป็นองค์ความรู้ในด้านการเกษตร ของคนในท้องถิ่น

 

พิธีกรรม
รวบรวมพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องการทำการเกษตรของภาคเหนือ

 

วัดล้านนา
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวัดในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

 

สิ่งพิมพ์ภาคเหนือ
รวบรวมสิ่งพิมพ์ภาคเหนือที่มีให้บริการในสำนักหอสมุด