fbpx

Local Information : ข้อมูลท้องถิ่น

ปราชญ์เกษตรล้านนา

รวบรวมปราชญ์ชาวบ้าน ที่เชียวชาญด้านการเกษตรซึ่ง
เป็นองค์ความรู้ในด้านการเกษตร ของคนในท้องถิ่น

วัดล้านนา

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวัดในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

รวบรวมพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องการทำการเกษตรของภาคเหนือ