ฐานข้อมูลปราชญ์เกษตร

ฐานข้อมูลปราชญ์เกษตรล้านนา

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมปราชญ์ชาวบ้าน ที่เชียวชาญด้านการเกษตรซึ่งเป็นองค์ความรู้ในด้านการเกษตร ของคนในท้องถิ่น ที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในการทำเกษตรของตนเอง จนสามารถพัฒนาความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย และสืบทอดสู่คนรุ่นต่อไป เพื่อการดำรงอยู่รอด หรือเป็นวิธีของชาวบ้าน

วัตถุประสงค์ของฐานข้อมูลเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ไม่ให้เกิดการสูญหาย รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังต่อไป และเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลปราชญ์เกษตรล้านนา โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)