เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English


คำค้น:

ขอเรียน เชิญ บูรพาจารย์ ศิษย์เก่า  บุคลากร หน่วยงาน หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกท่าน  อนุเคราะห์เอกสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและอนุชนรุ่นหลัง  โปรดมอบให้กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นตัวแทนในการอนุรักษ์และดูแลรักษา  เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง  การบริหารงาน และการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป

สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น  ชั้น 3  สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
โทร. 053-873201

วัสดุสารสนเทศแนะนำ
แม่โจ้ 67= The home of cowboy / ส..
ทำเนียบรุ่นลูกแม่โจ้รุ่น 70 มหาวิ..
แม่โจ้ พ.ศ.2480 / นกุล มคฤทัต, บร..
แม่โจ้รุ่น 50 / วิชัย เดชบุรัมย์..
ทำเนียบรุ่นแม่โจ้ 57
ทำเนียบรุ่น 55 : บัณฑิตรุ่น 16 สถ..
MAEJO 34 : Home coming day
ทำเนียบรุ่นแม่โจ้ 59 = Maejo'59 a..
แม่โจ้อนุสรณ์ 2505 / สงวน จันทร์..
แม่โจ้อนุสรณ์ 2502 / ประโยชน์ สุข..
ทำเนียบรุ่นแม่โจ้ 49
ทำเนียบรุ่นแม่โจ้ 61 Maejo Univer..
แม่โจ้ 2479 / นกุล มคฤทัต, บรรณาธ..
แม่โจ้ 2483 / ประเทือง ประทีปเสน,..
ทำเนียบรุ่นแม่โจ้ 71 มหาวิทยาลัยแ..
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาล..

วัสดุฯแนะนำ

 Copyright [2012]. All Rights Reserved.