เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

ความเป็นมา

                สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เริ่มต้นจากการเป็นห้องสมุดในโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ ตั้งแต่ปี 2477 ต่อมาเมื่อโรงเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพและฐานะเป็น วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ และเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามลำดับ ห้องสมุดโรงเรียนก็ได้เปลี่ยนสภาพและฐานะไปด้วย จนปัจจุบันมีฐานะเป็น สำนักหอสมุด ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2552  แบ่งเป็น 5 กลุ่มภารกิจ ได้แก่กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ กลุ่มภารกิจระบบและข่ายงานสารนิเทศ กลุ่มภารกิจบริการสารนิเทศ กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น และกลุ่มภารกิจเทคโนโลยีทางการศึกษา

                กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักหอสมุด มีภาระหน้าที่และรับผิดชอบ ในการบริหาร จัดการเอกสารจดหมายเหตุและ สารนิเทศ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เอกสารที่แสดงถึงประวัติและพัฒนาการการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัย  และการบริหารจัดการสารนิเทศท้องถิ่นด้านการเกษตร ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ โดยการแสวงหา รวบรวมอนุรักษ์ จัด เก็บ และให้บริการ เอกสารจดหมายเหตุ สารนิเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ สารนิเทศการเกษตรท้องถิ่นภาคเหนือ ทั้งในรูปวัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตี พิมพ์

 

                กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบ 2 งาน เพื่อประโยชน์ในการบริหาร การอ้างอิง การศึกษาค้นคว้าและวิจัย   แก่ผู้บริหาร หน่วยงาน คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงบุคคลทั่วไป คือ

     1. งานจดหมายเหตุและสารนิเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำหน้าที่ รวบรวม เก็บรักษา และ ให้บริการ เอกสารจดหมายเหตุ และสารนิเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้

     2. งานสารนิเทศท้องถิ่นภาคเหนือ ทำหน้าที่ จัดหา รวบรวม และให้บริการ สารนิเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมในภาคเหนือ

   สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Loading..
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.