พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 40 ประจําปีการศึกษา 2559-2560
วันที่ 18-19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ อาคารศูนย์กาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
รายนามศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี 2560
จำนวน 6 คน

นายสุรพันธ์ เด็ดขาด
นายนิกร กิจการค้า
นายจํารอง ดาวเรือง
นายบรรจง สมบูรณ์ชัย
นายพิบูล โพธิ์ศรี
นางสาววินิตรา สีละพัฒนา