พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 39 ประจําปีการศึกษา 2558-2559
วันที่ 18-19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
รายนามศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี 2559
จำนวน 6 คน

นายเจียม ดวงสงค์
นายสุกิจ ติดชัย
นายพิศาล ตันสิน
นางปรียา เหลียวพัฒนพงศ์
ดร.ชาติชาย เกตุพรหม
นายชิน เถียรทิม