ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 38 ประจําปีการศึกษา 2557-2558

วันที่ 18-19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
รายนามศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี 2558
จำนวน 6 คน

นายสิทธิ์ จุลกทัพพะ
นายวุฒิ ชพานนท์
นายเขมชาติ สุวรรณวัฒนา
นายโสภณ สุรโยธี
ดร.ดํารงค์ บินทะนา
นายเฉลิม บุญประเชิญ