พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 37 ประจําปีการศึกษา 2556-2557
วัน19-20 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2558
ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
 รายนามศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี 2557
จำนวน  6 คน

พันเอกชูโชติ กีฬาแปง
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
นายไพบูลย์ อําพันมาก
นายสิทธิ์ แสงน้อย
นายวิโรจน์ ชินฝัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย