พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 36 ประจําปีการศึกษา 2555-2556
วันอังคาร ที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ. 2557
ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
รายนามศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี 2556
จำนวน 5 คน

รองศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ เที่ยงตรง
นายอนันต์ ปัญญาวีร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ โนรี
นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต
นายศตพร พึ่งแรง