พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ครั้งที่ 35 ประจําปีการศึกษา 2554-2555
วันอังคารที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ 2556
ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
รายนามศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี 2555
จำนวน 5 คน

ร้อยตรีประวิทย์ เพชรมี
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา
นายชนินทร์ วงษ์แสง
นายบุญรักษ์ ธนเจริญโรจน์
นายพิเศษ สงเคราะห์