พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 34 ประจําปีการศึกษา 2553-2554
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
รายนามศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี 2554
จำนวน 6 คน

นายถวัลย์ ม่วงมัน
นายประดิษฐ์ ชัยยะคํา
นายแปลก เดชะบุญ
นายศักดิ์ ลําจวน
นายประวิทย์ บุญมี
นายสุเทพ สายทอง