พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจําปีการศึกษา 2552-2553 
วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รายนามศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายนามศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี 2553
จำนวน 6 คน

นายนิโรจน์ รัตนอุดม
นายปราโมทย์ ศุขวัฒนา
รองศาสตราจารย์อาคม กาญจนประโชติ
นายสุรชัย ศิริจรรยา
นางศิริกุล ทิวาวรชัย
นางสุพัตรา บุตรพลวง