พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 32 ประจําปีการศึกษา 2551-2552
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
รายนามศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี 2552
จำนวน 5 คน

นายธรรมนูญ เทศขำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จําเนียร ยศราช
นายอัครเดช บุญผ่องศรี
นายสหพรรณชนก ศรีสวัสดิ์
นายมนัส ก้อนแก้ว