พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 31 ประจําปีการศึกษา 2550-2551
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
รายนามผู้ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี 2551
จำนวน 5 คน

นายแผ้ว ดิษเลิศ
รองศาสตราจารย์นิพนธ์ ไชยมงคล
นายพานิช ลิมปะพันธุ์
นายประเทือง เชียงแรง
นายปรีชา เวชศาสตร์