นายมงคล การดี เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 53 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีเกษตรบัณฑิต สาขาพืชไร่ จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์ คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในด้านประวัติการทํางาน เมื่อพุทธศักราช 2533 นายมงคล การดี ได้เริ่มทํางานในบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิวส จํากัด (CPP) และพุทธศักราช 2534 ได้เข้าทํางานที่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ในตําแหน่งพนักงานพิธีการสินเชื่อ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง ผู้จัดการสินเชื่อพิเศษสํานักธุรกิจสันป่าข่อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลําพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในด้านผลงานทางวิชาการ นายมงคล การดี เป็นผู้ที่มีความรู้ที่เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จึงได้รับเชิญให้เป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตรระดับ ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชไร่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พุทธศักราช 2558 ต่อมา พุทธศักราช 2560 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ด้านงานบริหาร) อีกทั้งได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น “กระบวนการพัฒนานักศึกษาสู่การมีงานทํา” “การเตรียม ความพร้อมสู่การทํางานในสถาบันการเงิน” “คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และการเตรียมความพร้อมเพื่อฝึกสหกิจศึกษาต่างประเทศ” ให้แก่นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้รับเชิญร่วมจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ของการพัฒนาการศึกษาระยะที่ 12 และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําพุทธศักราช 2560 ตามโครงการขับเคลื่อนผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติราชการ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายมงคล การดี มีผลงานอาชีพซึ่งแสดงถึงความสําเร็จอันเป็น แบบอย่างที่ดีหลายประการ เช่น ได้รับการอนุมัติให้เป็นพนักงานธนาคารที่มี ศักยภาพสูง (High-Potential) ในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากศักยภาพ 3 ด้าน ได้แก่ เต็มใจรับผิดชอบงานที่ซับซ้อนหรือยากขึ้น (Passion) มีศักยภาพที่จะรับผิดชอบในตําแหน่งที่สูงขึ้น (Drive) พร้อมที่จะผลักดันงานที่ได้รับ มอบหมายให้เกิดผลสําเร็จและมีคุณภาพ (Commitment) มีผลการประเมินปฏิบัติงานดีเยี่ยม ติดต่อกัน 9 ปี ระหว่างพุทธศักราช 2552-2560 และ พุทธศักราช 2557 ได้รับโล่เกียรติยศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น” ในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พุทธศักราช 2559 เป็นผู้แทนธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เข้ารับโล่ ประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในฐานะผู้สนับสนุน กิจกรรมงานเกษตรแห่งชาติ ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อพุทธศักราช 2560 ได้รับโล่เกียรติยศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น” ด้านประสบความสําเร็จ ในวิชาชีพของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พุทธศักราช 2561 ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับ AVP (Assistance Vice President)

ในด้านการเผยแพร่ผลงานเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนนั้น นายมงคล การดี ได้ใช้ความรู้ความสามารถ สนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการเป็นวิทยากรเพื่อมอบความรู้ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้และสาธารณชน การเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตรและที่ปรึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ อีกทั้งยังเป็นผู้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสานความสัมพันธ์ ระหว่างศิษย์เก่า เช่น กิจกรรม “35 ปี ผลิตกรรมการเกษตร เสริมสร้างเศรษฐกิจไทย” กิจกรรม “ครอบครัวพืชไร่ ใจผูกพัน” กิจกรรม “รับขวัญน้องพืชไร่อินทนิล ช่อที่ 81 82 และ 83 ณ ฟาร์มพืชไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้” และสนับสนุน สมาคมศิษย์เก่าพืชไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง “แม่โจ้แฟมิลีโบว์ 2561” นอกจากนี้ ท่านเป็นผู้ริเริ่มการจัดกิจกรรม “พี่สอนน้อง เข้าด้ามจอบ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ และเป็นผู้ให้แนวคิดที่ว่า “เอาแต่เรียนรู้ ไม่ลงมือทํา ไม่มีวันประสบความสําเร็จ เอาแต่ลงมือทํา แต่ไม่เรียนรู้ ไม่มีวันก้าวหน้า พัฒนา” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2561

โดยที่ นายมงคล การดี เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มีผลงานอาชีพซึ่งแสดงถึงความสําเร็จอันเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ประจักษ์ แก่บุคคลทั่วไป และได้นําความรู้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่ ให้แก่สาธารณชน อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงนับว่าเป็นบุคคลผู้มีเกียรติประวัติและคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับ การสดุดีเกียรติคุณให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อมูล ณ : วันที่ 7-8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 41 ประจําปีการศึกษา 2560-2561