นายเสรี พันธ์ลิมา เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 51 สําเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสัตว์ปีก จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

นายเสรี พันธ์ลิมา เป็นผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสัตวบาล เคยดํารงตําแหน่งครูอัตราจ้าง วิทยาลัยเกษตรสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาดํารงตําแหน่งนักวิชาการสัตวบาล โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี ภายหลังจึงใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการสั่งสมองค์ความรู้ด้านสัตวบาลนําไปประกอบอาชีพการเลี้ยงโคขุน โคแม่พันธุ์โดยใช้ชื่อ ฟาร์มวรศิลป์ฟาร์ม ที่ตําบลเขาน้อย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ยังเป็นคณะกรรมการผู้ถือหุ้นบริษัท สยามบีฟ จํากัด คณะกรรมการสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จํากัด และดํารงตําแหน่งประธาน ที่ปรึกษาชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

นายเสรี พันธ์ลิมา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านสัตวบาลเป็นที่ประจักษ์ดังจะเห็นได้จากการใช้ความรู้ทางวิชาการด้านสัตวบาลนําไปบริหาร จัดการจนประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้เหมาะสมกับ สภาพท้องถิ่น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม แพะ และแกะ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่สนใจ อีกทั้งได้ทําแปลงหญ้าสาธิต ในพื้นที่เสื่อมโทรมให้เป็นแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังสามารถผลิตโคเนื้อ คุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรนําไปปฏิบัติตาม จนประสบความสําเร็จ อีกทั้งเป็นต้นแบบการประกอบอาชีพเลี้ยงโคขุน โคแม่พันธุ์ มีการบริหารอย่างครบวงจรเพื่อให้เกษตรกรที่มาศึกษาดูงานนําความรู้ ไปต่อยอดในธุรกิจของตนเอง และได้ส่งเสริมเกษตรกรที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงโค เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายด้านธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ภายใต้การบริหารจัดการตามรูปแบบของการจัดการฟาร์มเพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพสูง และปลอดสารเร่งเนื้อแดง มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก จนได้รับ การยอมรับให้เป็นต้นแบบฟาร์มโคเนื้อมาตรฐานได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์

นายเสรี พันธ์ ลิมา ได้ให้โอกาสนักศึกษาที่สนใจด้านสัตวบาล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถาบันศึกษาต่าง ๆ เข้ามาฝึกปฏิบัติงานในฟาร์ม เพื่อหาประสบการณ์ในการเลี้ยงโค รวมไปถึงการบริหารจัดการฟาร์ม อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ติดตามนักศึกษาที่ฝึกงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับไปประกอบวิชาชีพได้ นอกจากนี้ยังเป็นกําลังสําคัญ ที่ส่งเสริมให้ดําเนินการจัดตั้งโรงงานแปรรูปสัตว์ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นศูนย์การกระจายสินค้าทางภาคเหนือ สาขามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อสร้างชื่อเสียง ให้มหาวิทยาลัย และเป็นสถานที่เรียนรู้ภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยที่ นายเสรี พันธ์พิมา ได้ใช้ความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จนประสบความสําเร็จในอาชีพเป็นที่ประจักษ์ สามารถใช้หลักการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารการปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง เป็นผู้สร้างสรรค์แนวทางเพื่อนําพาเกษตรกรให้ก้าวหน้า สามารถนําพาองค์ความรู้สู่ชุมชน อุทิศตนบําเพ็ญคุณประโยชน์แก่ภาครัฐและเอกชนตลอดมา ทุ่มเทกําลังสติปัญญาเพื่อส่วนรวมเป็นอเนกประการ เป็นนักบริหารที่เชี่ยวชาญการสัตวบาล มีผลงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ก้าวหน้าจึงนับได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีเกียรติประวัติและคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับการสดุดีเกียรติคุณให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อมูล ณ : วันที่ 7-8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 41 ประจําปีการศึกษา 2560-2561