นายมนตรี วงษ์สวรรค์ เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 49 สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ด้านการทํางาน นายมนตรี วงษ์สวรรค์ เป็นผู้ประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมในงานวิชาชีพ จนปรากฏเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป โดยเริ่มทํางานที่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เมื่อพุทธศักราช 2529 จากการดํารงตําแหน่งพนักงานสินเชื่อเพื่อการเกษตร สาขาบ้านโป่ง พุทธศักราช 2533 ดํารงตําแหน่งพนักงานสินเชื่อเพื่อการเกษตร สาขาอยุธยา และได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าแผนกสินเชื่อ สาขาแม่สาย เมื่อพุทธศักราช 2536 จากนั้นในพุทธศักราช 2545-2546 ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งผู้จัดการสาขา ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ และสาขาแม่จัน และเลื่อนเป็นผู้จัดการสาขาอาวุโส สาขาเชียงราย และสาขาแม่โจ้ ระหว่างพุทธศักราช 2548-2550 เป็นลําดับ นอกจากนี้ พุทธศักราช 2553 ยังดํารงตําแหน่งผู้จัดการสํานักงานเขตบางบอน และพุทธศักราช 2557 ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายผู้บริหารสํานักงาน เขตนนทบุรี 1 ปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ ฝ่ายอาวุโส ผู้บริหาร สํานักงานเขตเชียงใหม่ 3

ด้านผลงานอาชีพซึ่งแสดงถึงความสําเร็จอันเป็นแบบอย่างที่ดีนั้น นายมนตรี วงษ์สวรรค์ เป็นผู้ประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมในงานวิชาชีพ จนเป็นที่ประจักษ์ เช่น บริหารจัดการองค์กรให้มีผลการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ ตามเป้าหมายดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI) ของธนาคารมาโดยตลอด อีกทั้งสนับสนุน และส่งเสริมยอดขายของพนักงานในสังกัด เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันภัย บัตรเครดิต รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของธนาคารและบริษัทในเครือบรรลุผลสําเร็จ ตามเป้าหมาย และมีผลงานอยู่ในระดับดีเด่นของประเทศ ก่อให้เกิดรายได้และประโยชน์ทางธุรกิจแก่ธนาคาร โดยยึดหลัก “ผู้นํา ทําให้ดู”

นอกจากงานประจําแล้ว นายมนตรี วงษ์สวรรค์ ยังได้ปฏิบัติงานพิเศษ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการโครงการ ประกันคุณภาพบริการ (QA) ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัคร เข้ารับตําแหน่งผู้จัดการสํานักงานเขต ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการคัดเลือก ผู้สมัครเข้ารับตําแหน่งผู้จัดการสาขา ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการชมรมผู้บริหาร สํานักงานเขตธนาคารกรุงไทย ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการศูนย์อํานวยการ ปฏิบัติขจัดความยากจน และพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงราย ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการที่ปรึกษากรมราชทัณฑ์ จังหวัดเชียงราย ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ของเทศบาลเชียงราย ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการสหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย และดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาปรับปรุง พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมเกษตรไทย

ในด้านการเผยแพร่ผลงานเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชน นายมนตรี วงษ์สวรรค์ ได้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรม วัดสันปูเลย สะหลีเวียงแก้ว เป็นประธานในการจัดหาเงินบริจาคให้แก่สาธารณประโยชน์ ในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โรงเรียนสอนคนตาบอด บ้านเด็กกําพร้า บ้านกิ่งแก้ว สถานสงเคราะห์เด็ก เวียงพิงค์ โรงเรียนเด็กยากจน บ้านแม่ลานคําใต้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุนโครงการ “กรุงไทยช่วยเด็กไทย ได้อนาคต” ให้แก่โรงเรียนบ้านถ้ำตับเต่า อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และเป็น ประธานมอบเครื่องปรับอากาศให้แก่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

โดยที่ นายมนตรี วงษ์สวรรค์ เป็นผู้ประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยม ในงานวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต จนประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยม อันนํามาซึ่งประโยชน์ของหน่วยงานและ ประชาชนทั่วไป อุทิศตนสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วยดีตลอดมา เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป จึงนับว่าเป็นบุคคล ผู้มีเกียรติประวัติและคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับการสดุดีเกียรติคุณให้เป็น ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อมูล ณ : วันที่ 7-8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 41 ประจําปีการศึกษา 2560-2561