นายพงษ์ศักดิ์ พิมานพรหม เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 44 สําเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเมืองถลาง อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากวิทยาลัยเกษตรกรรมชุมพร จังหวัดชุมพร สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีพระนครศรีอยุธยา และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

นายพงษ์ศักดิ์ พิมานพรหม เข้ารับราชการ ตั้งแต่พุทธศักราช 2523 – 2553 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ภายหลังได้ลาออกมา ประกอบธุรกิจส่วนตัว ปัจจุบันมีกิจการบริษัทพังงาการเกษตร จํากัด ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ บริษัทพังงาคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น จํากัด และดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทพังงาทรานสปอร์ต จํากัด

นายพงษ์ศักดิ์ พิมานพรหม ได้นําองค์ความรู้ด้านวิชาการเผยแพร่ ประโยชน์แก่สาธารณชน โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรสวนยางพารา ในการบํารุงดูแลรักษาหน้ายาง การจัดการและการดูแลรักษาสวนผลไม้ การบํารุงรักษาไม้ผลตั้งแต่ระยะแรกจนถึงระยะให้ผลผลิต นับเป็นการใช้ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้

นายพงษ์ศักดิ์ พิมานพรหม ได้อุทิศตนเป็นผู้ประสานงานระหว่าง ศิษย์เก่าแม่โจ้ ดํารงตําแหน่งรองประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้พังงา ตั้งแต่ พุทธศักราช 2559-2560 ปัจจุบันดํารงตําแหน่งรักษาการแทนประธานชมรม ศิษย์เก่าแม่โจ้พังงา เมื่อมีกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือและความสามัคคี นายพงษ์ศักดิ์ พิมานพรหม เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมศิษย์เก่า ในจังหวัดต่าง ๆ และเป็นประธานกรรมการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า แม่โจ้จังหวัดพังงา เมื่อพุทธศักราช 2560

นอกจากการอุทิศตนเพื่อกิจการของมหาวิทยาลัย นายพงษ์ศักดิ์ พิมานพรหม ได้เข้าร่วมองค์กรเพื่อสาธารณชน อุทิศตนช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม เช่น ดํารงตําแหน่งรองประธานมูลนิธิโพธิธรรมประภาส จังหวัดพังงา ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมถึงมอบทุนการศึกษาและจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังดํารงตําแหน่งประธานชมรมศิษย์เก่าเมืองถลาง รุ่นที่ 1

โดยที่ นายพงษ์ศักดิ์ พิมานพรหม เป็นผู้ประสบความสําเร็จในวิชาชีพ ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เผยแพร่สู่เกษตรกร อีกทั้งมีความเสียสละและอุทิศตน และสนับสนุนกิจกรรมของชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ มาโดยตลอด จึงนับเป็นบุคคลผู้มีเกียรติประวัติและคุณสมบัติเหมาะสม สมควร ได้รับการสดุดีเกียรติคุณให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อมูล ณ : วันที่ 7-8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 41 ประจําปีการศึกษา 2560-2561