นายเจนศิลป์ เจริญบวรศักดิ์ เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 38 สําเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากวิทยาลัยเกษตรกรรมปทุมธานี เมื่อพุทธศักราช 2515 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) เมื่อพุทธศักราช 2517 สําเร็จหลักสูตรพิเศษสาขาบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 6 จากสถาบันเชียงใหม่โอเมต และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อพุทธศักราช 2544

ในด้านการทํางานประจํา นายเจนศิลป์ เจริญบวรศักดิ์ ปฏิบัติงานครั้งแรกช่วงพุทธศักราช 2519 ดํารงตําแหน่งเป็นพนักงานรับ-จ่าย ในธนาคาร กรุงเทพ จํากัด สาขาพิจิตร ต่อมาระหว่างพุทธศักราช 2519 – 2520 ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตรอําเภอ กรมส่งเสริมการเกษตร พุทธศักราช 2520-2530 ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยพัฒนาธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด สาขาพิจิตร พุทธศักราช 2531-2532 ดํารงตําแหน่งผู้จัดการโครงการ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี พุทธศักราช 2533 – 2538 ดํารงตําแหน่งผู้จัดการโครงการ หมู่บ้านภัทรวรรณ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ในด้านผลงานทางวิชาการ นายเจนศิลป์ เจริญบวรศักดิ์ ได้ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ภาคเหนือตอนล่าง โดยได้บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสมัยใหม่กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ เกษตรกรผู้ผลิตข้าว ผักอินทรีย์ และผลไม้ รวมถึงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งระบบ โดยการดําเนินการผ่าน “ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ ปลอดภัย” นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันโครงการส่งเสริมเกษตร ปลอดภัย โดยการสร้างโรงเรือนปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและส้มโอ ซึ่งส่งผลให้ ผลผลิตมีคุณภาพดีและลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวในด้านผลงานอาชีพซึ่งแสดงถึงความสําเร็จอันเป็นแบบอย่างที่ดีนั้น นายเจนศิลป์ เจริญบวรศักดิ์ เคยดํารงตําแหน่งเป็นสมาชิกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิจิตร 2 สมัย และปัจจุบันได้ร่วมเป็นคณะกรรมการและร่วมทํางานใน หลายองค์กร เช่น คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร คณะอนุกรรมการติดตามดูแล การบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐประจําจังหวัด คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ ตลาดประชารัฐ ประจําจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการบริหารศูนย์อํานวยการ ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) คณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด เมื่อพุทธศักราช 2561 และร่วมคณะทํางานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของ จังหวัดพิจิตร นอกจากนี้ ยังดํารงตําแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตร ซึ่งมีบทบาทหน้าที่หลักในการสนับสนุน และส่งเสริมการค้า การลงทุน การตลาด ด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม ด้านเศรษฐกิจ และการดําเนินงานของภาครัฐ และภาคเอกชน

ในด้านการเผยแพร่ผลงานเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชน นายเจนศิลป์ เจริญบวรศักดิ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ พิจิตร และมอบทุนสนับสนุนการก่อตั้งทีมฟุตบอลแม่โจ้ยูไนเต็ด และชุดฝึกซ้อมของนักฟุตบอล นอกจากนี้ ยังเป็นคณะกรรมการมูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศล สถานสงเคราะห์ ประจําพุทธศักราช 2560 อีกทั้งได้จัดกิจกรรม “ชาละวันรันนิ่ง 2017 เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล ครั้งที่ 1” ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัด กิจกรรมมอบให้โรงพยาบาลพิจิตร และยังได้ร่วมจัดกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ โครงการ “รวมใจต้านภัยหนาว แบ่งปันไออุ่น” ครั้งที่ 1 โดยมอบผ้าห่มเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบภัยหนาว โครงการบ้ายของดีจังหวัดพิจิตร เพื่อประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพิจิตร

โดยที่ นายเจนศิลป์ เจริญบวรศักดิ์ เป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จยอดเยี่ยม ในงานวิชาชีพจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ และเป็นผู้บําเพ็ญกรณียกิจด้วย ความคิดริเริ่มจนเกิดประโยชน์แก่สังคม ด้วยการเป็นผู้ริเริ่มรวบรวมศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 38 และเป็นคณะกรรมการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้พิจิตร นอกจากนี้ ยังได้สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่สังคม ในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณของ พระมหากษัตริย์ จึงนับเป็นบุคคลผู้มีเกียรติประวัติและคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับการสดุดีเกียรติคุณให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อมูล ณ : วันที่ 7-8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 41 ประจําปีการศึกษา 2560-2561