ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 31 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยเกษตรกรรม เชียงใหม่ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) เมื่อพุทธศักราช 2511 สําเร็จ การศึกษาระดับระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกจาก Central Luzon State University ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อพุทธศักราช 2514 2518 และ 2525 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังได้รับประกาศนียบัตร University Lecturer Scheme (TULS.) จาก Monash University เครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อพุทธศักราช 2515

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ เข้ารับราชการในตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ตั้งแต่พุทธศักราช 2519 เคยดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาตกแต่งบริเวณและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในพุทธศักราช 2522 – 2526 เคยปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งรองคณบดี คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ระหว่างพุทธศักราช 2529-2530 และปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฝ่ายกิจการพิเศษ 2 วาระ ในพุทธศักราช 2536-2539 และพุทธศักราช 2541-2545 ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฝ่ายวิชาการ ในพุทธศักราช 2546-2549 อีกทั้งยังเคยปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจําวิทยาเขตแพร่เฉลิมพระเกียรติในพุทธศักราช 2549-2552 และยังเคยบริหารโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น เป็นผู้ประสานงานโครงการ Soil Fertility Conservation Project (SFC) ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้กับ The Catholic University of Leuven (KULeuven) ประเทศเบลเยี่ยม (Thai – Belgium SFC Project) ระหว่างพุทธศักราช 2537-2542 และเป็นผู้อํานวยการโครงการ Agroforestry Human Resources Development Project มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ University Of Alberta ประเทศแคนาดา (MJU-UofA: CIDA-HRD Project) ในพุทธศักราช 2536-2550 ในระหว่างปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในตําแหน่งหัวหน้าภาควิชานั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ ยังได้ปฏิบัติหน้าที่เป็น คณะกรรมการจัดตั้งภาควิชา และสร้างหลักสูตรภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เมื่อพุทธศักราช 2523

ในด้านผลงานวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก และได้รับการกําหนดตําแหน่งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เมื่อพุทธศักราช 2523 และได้รับ พระราชทานรางวัลอาจารย์ดีเด่นประจําพุทธศักราช 2523 สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ทบวงมหาวิทยาลัย จากกองทุนจอห์น เอ เอกิน (John A. Eakin) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ มีผลงานทางวิชาการที่ ตีพิมพ์เผยแพร่ เช่น บทความเรื่อง การตกแต่งบริเวณและการใช้ประโยชน์จาก ไม้ดอกไม้ประดับ และบทความเรื่อง แคคตัสและไม้อวบน้ำ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทีวี 8 กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อพุทธศักราช 2522 และ 2523 บทความ เรื่อง การเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ บทความเรื่อง คู่มือการปลูกเลี้ยง ไม้ดอกล้มลุก บทความเรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ บทความเรื่อง ศึกษาการเจริญเติบโตและให้ดอกเพื่อเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกล้มลุก เผยแพร่ใน วารสารแม่โจ้ พุทธศักราช 2522 2523 2525 และ 2529 ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังได้จัดทําเอกสารประกอบการสอน ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนไม้ตัดดอกเพื่อการค้า ในพุทธศักราช 2521 และเอกสารประกอบการสอน เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน พุทธศักราช 2535

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ เคยดํารงตําแหน่งเป็น กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ระหว่างพุทธศักราช 2550-2561 เคยเป็นผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ พุทธศักราช 2536-2561 ได้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย พุทธศักราช 2552-2561 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัย องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การมหาชน พุทธศักราช 2539-2542 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชน พุทธศักราช 2549-2554 และเป็นกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผล โครงการวิจัยด้านพืชไร่ พืชสวน พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สํานักงาน พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ตั้งแต่พุทธศักราช 2556 จนถึงปัจจุบัน

โดยที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ เป็นผู้มีผลงานดีเด่น ซึ่งประพฤติปฏิบัติตนตามแบบแผนแห่งทางราชการ ใฝ่ศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองอันนํามาซึ่งประโยชน์ของหน่วยงานและประชาชนทั่วไป อุทิศตน เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต จนประสบความสําเร็จ สมควรได้รับยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป จึงนับว่าเป็นบุคคลที่มีเกียรติประวัติและคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับ การสดุดีเกียรติคุณให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อมูล ณ : วันที่ 7-8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 41 ประจําปีการศึกษา 2560-2561