นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 19 จากวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง สําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา หลักสูตรโรงเรียนผู้ว่าไลออนส์สากล จากเมืองมินาโปลิส มลรัฐมิโซตา สหรัฐอเมริกา และหลักสูตรการจัดการฟาร์ม จากประเทศเนเธอร์แลนด์

ด้านการทํางาน นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ เป็นหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อพุทธศักราช 2505 ถึงปัจจุบัน นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ได้ประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยเน้นการทําสวนยางพารา นอกจากนี้ยังได้ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการกรรมการและสมาชิกองค์กรต่าง ๆ ดังนี้ เมื่อพุทธศักราช 2549 ถึงปัจจุบัน เป็นประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง แห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2534 ถึงปัจจุบัน เป็นกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พุทธศักราช 2535-2556 เป็นกรรมการกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางรวม 10 วาระ พุทธศักราช 2534-2552 เป็นนายกสมาคมสมาพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2543-2544 เป็นประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หน่วยงานตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2542-2549 เป็นคณะกรรมการควบคุมยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พุทธศักราช 2553 – 2557 เป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาชุดที่ 3 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พุทธศักราช 2557 – 2558 เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปเกษตร ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตรอุตสาหกรรม พาณิชย์และการท่องเที่ยวและบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ พุทธศักราช 2543 – 2547 และเป็นสมาชิก สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชุดที่ 2 พุทธศักราช 2561 เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในพุทธศักราช 2561 ได้ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการ (ร่าง) ศูนย์นวัตกรรมยางแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ด้านวิชาการ นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ได้เขียนผลงานตีพิมพ์ดังนี้ บทความเรื่อง วิพากษ์ยกเครื่องหน่วยงานเกษตรจังหวัดขึ้นตรงต่อผู้ว่า เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก บทความเรื่อง ทิศทางปฏิรูปการเกษตรของประเทศไทย วาระครบรอบ 8 ปี สมาคมสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย บทความเรื่องเกษตร ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 กับบทบาทการพัฒนาและปฏิรูปเศรษฐกิจไทยวาระครบรอบ 9 ปี บทความเรื่อง อุทัย สอนหลักทรัพย์ เร่งปฏิรูปยางพาราเป็นพืช อุตสาหกรรม : สัมภาษณ์พิเศษ นิตยสารยางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ยังมีผลงานวิชาการโดยเป็นประธานยกร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชุดที่ 2 (พุทธศักราช 2548 – 2552) เป็นประธานยกร่างพระราชบัญญัติ สภาการยางพาราแห่งประเทศไทย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3 (พุทธศักราช 2553-2557) เป็นประธานยกร่างพระราชบัญญัติกองทุน ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2544 แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร เป็นประธานคณะกรรมการโครงการอีสานเขียว (ฝ่ายยางพารา) พุทธศักราช 2531-2534 ร่วมกับพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ในการเสนอโครงการยาง 1 ล้านไร่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เมื่อพุทธศักราช 2547

ด้านผลงานอาชีพ นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ เป็นประธานคณะทํางานเศรษฐกิจมหภาค การเงินการคลัง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พุทธศักราช 2553 – 2557 เป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ 2 วาระ พุทธศักราช 2547 – 2557 เป็นกรรมการนโยบายยางแห่งชาติ เป็นประธานคณะกรรมการอนุกรรมาธิการปฏิรูปเกษตร ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตรอุตสาหกรรมพาณิชย์และการท่องเที่ยว และเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ได้เผยแพร่ผลงานจํานวนมากเพื่อประโยชน์แก่องค์กร ดังนี้ เป็นกรรมการผู้ริเริ่มก่อตั้งหลักสูตรสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมยาง คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมยางภาคเหนือ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ดูแลเกษตรกรชาวสวนยาง 17 จังหวัด ในภูมิภาคต่าง ๆ และรวมเป็นศูนย์นวัตกรรมยางระดับประเทศ เพื่อช่วยแก้ไข ปัญหายางทั้งระบบในระดับประเทศ ซึ่งจะมีการบันทึกลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) แหล่งเงินทุน (SME) บริษัทเอกชน บริษัทกนกโปรดัก จํากัด สถาบันวิชาการวี-เซิร์พ และองค์กรเอกชนต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงการดําเนินโครงการนวัตกรรมยางพาราในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งระบบครบวงจร สําหรับองค์กรสาธารณชน รายงานสรุปเล่มผลงานคณะทํางาน เศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาที่ปรึกษาฯ เล่ม 1-4 ปี 2553-2554

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ได้เผยแพร่ผลงานเพื่อประโยชน์แก่องค์กร ดังนี้ มาตรการเชิงรุกและรับสําหรับสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมยางพารา ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เล่มที่ 4) ศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตร (กรณีศึกษายางพาราไทย) บริบทการเป็นประชาคมอาเซียน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พุทธศักราช 2557-2561 (เล่มที่ 3) ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พุทธศักราช 2555 (เล่มที่ 2) และเผยแพร่ยุทธศาสตร์หุ้นส่วน เศรษฐกิจเพื่อนบ้านไทย คณะทํางานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พุทธศักราช 2553-2554 (เล่มที่ 1)

โดยที่ นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ เป็นผู้มีประสบการณ์เรื่องยางพารามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ได้รับเชิญไปบรรยายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง แห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหายางพาราอย่างยั่งยืน โดยที่เกษตรกรสามารถ พึ่งพาตนเองได้ ด้วยการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จึงนับว่า เป็นบุคคลผู้มีเกียรติประวัติและคุณสมบัติเหมาะสมอย่างยิ่ง สมควรได้รับการ สดุดีเกียรติคุณให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อมูล ณ : วันที่ 7-8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 41 ประจําปีการศึกษา 2560-2561