พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 41 ประจําปีการศึกษา 2560-2561
วันที่ 7-8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
ณ อาคารศูนย์กาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
รายนามศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ได้รับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี 2561
จำนวน 7 คน

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ
นายเจนศิลป์ เจริญบวรศักดิ์
นายพงษ์ศักดิ์ พิมานพรหม
นายมนตรี วงษ์สวรรค์
นายเสรี พันธ์ลิมา
นายมงคล การดี