นายสุรชัย ศิริจรรยา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

นายสุรชัย ศิริจรรยา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตว์ปีก คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อพุทธศักราช 2529 เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 49 สําเร็จหลักสูตรประจาชุดที่ 57 จากวิทยาลัยการทัพบก เมื่อพุทธศักราช 2554 ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อพุทธศักราช 2555 ปัจจุบัน นายสุรชัย ศิริจรรยา ดํารงตําแหน่งเป็น รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด ด้านธุรกิจไก่เนื้อภาคเหนือ

นายสุรชัย ศิริจรรยา มีผลงานอาชีพซึ่งแสดงถึงความสําเร็จอันเป็น แบบอย่างที่ดีหลายประการ อาทิ เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ CPE โดยเป็นผู้ร่วมบุกเบิกวางนโยบายและมีบทบาท สําคัญในการพัฒนาธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมและอาหารของประเทศ โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงสุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ครบวงจร และการแปรรูปในพื้นที่ ภาคเหนือ เป็นผู้ร่วมบุกเบิกการเปิดตลาดการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ การแปรรูป รวมถึงการจัดจําหน่ายสินค้าคุณภาพ เช่น ไก่ปรุงสุก เป็ตปรุงสุก กุ้ง ในพื้นที่ภาคเหนือให้แก่เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้ขยายงานและพัฒนา อุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร โดยนําระบบประกันรายได้และระบบโรงเรือนปีด โดยใช้เทคโนโลยีการให้อาหารแบบอัตโนมัติ ทําให้มีประสิทธิภาพการเลี้ยงด้าน อัตราแลกเนื้อดีขึ้น และลดอัตราการตายให้น้อยลง ทําให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดี และมั่นคง และผลักดันเรื่องการนำสุกรเข้าโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ นายสุรชัย ศิริจรรยา ยังเป็นผู้มีส่วนร่วมสําคัญในการสนับสนุนงานและกิจกรรม ปศุสัตว์ด้านสัตว์ปีกและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโครงการความ ร่วมมือในฟาร์มสัตว์ปีกมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ในด้านการเผยแพร่ผลงานเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนนั้น นายสุรชัย ศิริจรรยา ได้เผยแพร่รูปแบบและเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ปีก การจัดการระบบ การเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรือนแบบปิด ที่นํามาพัฒนาปรับปรุงฟาร์มและโรงเรือน ไก่ไข่เป็นแห่งแรกในภาคเหนือ กระทั่งเป็นต้นแบบการจัดการระบบโรงเรือนปิด ในการเลี้ยงสุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ซึ่งส่งผลให้มีการจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น และมีผลผลิตที่ได้คุณภาพยิ่งขึ้น เป็นแนวทางเพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมมาช่วยพัฒนาการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร เป็นการสร้างอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้ และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาแปรรูปเพื่อให้ประชาชนได้บริโภค อาหารที่ได้มาตรฐาน สด สะอาดและปลอดภัย ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น นายสุรชัย ศิริจรรยา เป็นผู้มีบทบาทและร่วมสนับสนุนในงานกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมและความยั่งยืนต่าง ๆ เช่น โครงการอาหารกลางวันในสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน ของโรงเรียนในสังกัดตํารวจตระเวนชายแดน และในสังกัดสานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดต่าง ๆ ได้ร่วมงานกับมูลนิธิส่งเสริม ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยและสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยใน พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ยากไร้ในจังหวัดต่าง ๆเสมอมา นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดต่าง ๆ ด้วยการจัดโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่ 100 ปี ทําดีด้วยการบริจาคโลหิต รวมถึงมีบทบาทในการร่วมสนับสนุนการจัดงานและ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรใน3ๆคเหนือ เช่น งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจําพุทธศักราซ 2541 พุทธศักราช 2555 และพุทธศักราซ 2559 อีกด้วย

โดยที่ นายสุรชัย ศิริจรรยา เป็นผู้ประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมใน วิชาชีพ เนื่องจากเป็นผู้ทุ่มเทปฏิบัติงานในวิชาชีพ สร้างผลงานอันเป็นประโยชน์ กระทั่งได้รับความไว้วางใจให้ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นผู้บําเพ็ญกรณียกิจด้วยความคิดริเริ่มจนเกิดประโยชน์แก่สังคม โดยเป็นผู้นํารูปแบบและเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ การจัดการระบบเลี้ยงโรงเรียนปิดซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่นํามาพัฒนาปรับปรุงฟาร์มและโรงเรียนไก่ไข่เป็นแห่งแรกใน ภาคเหนือจนเป็นต้นแบบการจัดการระบบโรงเรือนปิด ส่งผลให้มีการจัดการที่มี ประสิทธิภาพดีขึ้นและมีผลผลิตที่ได้คุณภาพยิ่งขึ้น เป็นแนวทางเพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างงานอาชีพที่มั่นคง เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และเป็นผู้ทําคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นอเนกประการ ด้วยการให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน ทั้งในด้านวิชาการ การฝึกทักษะและประสบการณ์ ตลอดจน โครงการเพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานในสถานที่จริง และให้โอกาสส่งเสริมบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้ได้ประกอบอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งนับเป็นบุคคลที่มี เกียรติประวัติและคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับพระราชทานปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

หมายเหตุ: ข้อมูลจากหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2561