นายนรินทร์ พูลเพิ่ม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชสวน

นายนรินทร์ พูลเพิ่ม สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 5 ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวนประดับ สถาบันเทคโนโลยี การเกษตรแม่โจ้ (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) และระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ปัจจุบันเป็นข้าราชการ บำนาญ นายนรินทร์ พูลเพิ่ม เป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพ การรับราชการ โดยตำแหน่งสูงสุดในชีวิตราซการคือ นักวิชาการเกษตร 9 ว. (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือ ตอนล่าง) สังกัดสำนักวิจัยพัฒนาการเกษตร เซตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร

นายนรินทร์ พูลเพิ่ม เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการที่โดดเด่น ได้ผลิต เอกสารวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ โดยเน้นการปลูกพืชสวน อาทิ พริกชี้ฟ้า กระเจี๊ยบเขียว มันเทศ เผือกหอม แตงกวา ถั่วฝักยาว มะเขือยาว มะเขือเปาะ ส้มโอ ทับทิม และมะนาว นอกจากนี้ ยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการปลูกและบังคับให้มะนาวออกผล นอกฤดูกาลในวงบ่อซีเมนต์ โดยไม่ใช้สาร ตลอดจน เทคโนโลยีหลังการผลิตพริกชี้ฟ้าเพื่อแปรรูป เทคนิคการเร่งให้มะปรางเติบโตและให้ผลผลิตเร็วโดยการเสริมราก นอกจากนี้ยังได้วิจัยและพัฒนาพืชสวนหลายชนิด ทั้งพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้ โดยผลงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ ผักบุ้งพันธุ์ พิจิตร 1 พริกชี้ฟ้าพันธุ์พิจิตร 1 มันเทศพันธุ์พิจิตร 1 เผือกพันธุ์พิจิตร 1 และ มะนาวพันธุ์พิจิตร 1 นอกจากนี้ยังเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ สำคัญให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผลงานเชิงประจักษ์ที่สำคัญคือการปรับปรุง พันธุ์พืช โดยใช้ชื่อแม่โจ้ 34 เพื่อเป็นการระลึกถึงสถาบันที่ได้ศึกษา ตลอดจนได้ มอบพันธุ์พืชให้แก่หน่วยงานการศึกษาเพื่อใช้เรียนรู้และวิจัย

นายนรินทร์ พูลเพิ่ม ได้เผยแพร่ผลงานด้านพืชสวนเพื่อประโยชน์ แก่สาธารณชน โดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทฤษฎี และการปฏิบัติ ให้แก่ นักศึกษา หน่วยงานราชการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ได้ส่งเสริมให้ เกษตรกรใช้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่เหมาะสม และยังเป็นวิทยากรบรรยาย พิเศษเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและสังคม ได้รับความ ไว้วางใจให้เป็นอาจารย์พิเศษ ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการผสมมันเทศ นอกจากนี้ยังใช้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต้านการวิจัยที่เกี่ยวกับพืชสวน ให้ทำปรึกษาและทำแนะนำอย่างเต็มกำลังความสามารถแก่ นักวิชาการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าในวงราชการ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบุกเบิกสถานีทดลองทางการเกษตรบนพื้นที่สูง โครงการหลวงแม่สาใหม่ ร่วมพัฒนาที่ดินโครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา พื้นที่บ้านบึงแวงและบ้านหนองไผ่

นายนรินทร์ พูลเพิ่ม เป็นผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพการทำงาน ตนเป็นที่ยอมรับ มีผลงานที่โดดเด่นด้านพืชสวน ซึ่งได้รับการยกย่องจาก หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลเรียนดีเหรียญทยัง สาขาพืชสวนประดับ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เมื่อพุทธศักราช 2522 ได้รับคัดเลือกให้เป็น Star Farmer ขององค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทย หน่วยแม่ใจ วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ ได้รับรางลชนะเลิศ ผู้แถลงผลการวิจัยดีเด่นประจำปี 2532 – 2533 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เรื่องการทดสอบพันธุ์มันเทศในฤดูฝนและฤดูแล้ง ได้รับรางวัล ผลการวิจัยดีเด่น ประจำปี 2555 ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ประเภทงานปรับปรุงพันธุ์ระดับชมเชย เรื่อง มะนาวพันธุ์พิจิตร 1

โดยที่ นายนรินทร์ พูลเพิ่ม เป็นผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นผู้เสียสละกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา และกำลังทรัพย์ ในการสนับสนุนช่วยเหลือสังคม และชุมชนเพื่อความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพ การเกษตรอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นอเนกอนันต์ นำชื่อเสียงมาสู่ตนเอง และครอบครัว ดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในฐานะ ศิษย์เก่าให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างไพศาลรวมทั้งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ สำคัญให้แก่สถาบันเป็นอเนกประการ อีกทั้งได้ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์เก่าและคนทั่วไป เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการยอมรับจากทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชน อีกทั้งได้อุทิศตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างอเนกอนันต์ ได้รังสรรค์ ปรับปรุงพันธุ์พืชสวนนานาชนิด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการด้วยความอุตสาหะยิ่ง บำเพ็ญกรณียกิจด้วยความคิดริเริ่มจนเกิดประโยชน์แก่สังคม เป็นผู้เพียบพร้อม ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม จึงนับได้ว่าเป็นบุคคลที่มีเกียรติประวัติและ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชสวน เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

หมายเหตุ: ข้อมูลจากหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2561