นายชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นายชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนคําเที่ยงอนุสรณ์ และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ในประวัติการทำงาน นายชัยชาญ เอกชัยพัฒนกุล เป็นผู้ประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมในวิชาชีพ ปัจจุบันตรงตำแหน่งประธาน กรรมการผู้จัดการบริษัท เชียงใหม่ วนัสนันท์ จํากัด โดยการสืบสานธุรกิจ ครอบครัว ขยายกิจการสู่การจําหน่ายสินค้าของฝากที่เป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก อีกทั้งพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย และมีคุณภาพ ดีๆนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค เป็นสําคัญ จนเป็นที่เชื่อถือมากว่า 20 ปี นอกจากนี้ ยังได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพายัพ และดํารงตําแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในด้านการเผยแพร่ผลงานเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชน นายซัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล เป็นผู้บําเพ็ญกรณียกิจด้วยความคิดริเริ่ม จนเกิดประโยชน์ แก่สังคม อาทิ ได้จัดตั้งมูลนิธิสถาบันศรูบาศรีวิชัย ตั้งแต่พุทธศักราช 2557- ปัจจุบัน โดยดํารงตําแหน่งรองประธานมูลนิธิ เพื่อเชิดชูเกียรติครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงประวัติ คุณงามความดี ปฏิปทาและวัตรปฏิบัติอันดีงาม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง และเป็นคณะกรรมการจัดงานกินเจ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล โดยจะทำโรงทานอาหารเจ เพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถรับประทานอาหารเจ โดยไม่มีคาใช้จ่าย ตลอดช่วงเทศกาลกินเจ

โดยที่ นายชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล เป็นผู้มีความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยม ในงานวิชาชีพในปรากฏเป็นที่ยอมรับ ขึ้นเป็นประโยชน์และแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป ได้สร้างตราสัญลักษณ์สินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนอีกทั้งเป็นการเผยแพร่ วัฒนธรรมล้านนาโดยเฉพาะด้านอาหารให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ เป็นผู้บำเพ็ญกรณียกิจด้วยความคิดริเริ่มจนเกิดประโยชน์แก่สังคมและ ประเทศชาติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์สำคัญให้แก่สถาบันเป็นอเนกประการ ซึ่งนับเป็นบุคคลผู้มีเกียรติประวัติและคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับพระราชทานปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

หมายเหตุ: ข้อมูลจากหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2561