นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร

นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) วิทยาลัยเกษตรไสใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รุ่น 24 เมื่อพุทธศักราช 2532 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาโคนม – โคเนื้อ ตชนะผลิตกรรมการเกษตร จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) เมื่อพุทธศักราช 2534 เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 54 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการชุมชน (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อพุทธศักราช 2542 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อพุทธศักราช 2546 ในปีเดียวกันนี้ยังสําเร็จ การศึกษาหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Micro AMBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งยังสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพัฒนาที่ปรึกษา แผนธุรกิจ (หลักสูตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับบรรษัทวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม) เมื่อพุทธศักราช 2547) นอกจากนี้ยังได้รับ ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช จากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อพุทธศักราช 2549

ด้านประวัติการทํางาน นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล เริ่มต้นทํางาน ในตําแหน่งพนักงานฝ่ายการตลาด บริษัท ที.เจ เคมี จํากัด เมื่อพุทธศักราช 2534 – 2539 ตํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท พีเซอร์เคมี จํากัด และตํารงตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท นนทรีการเกษตร จํากัด เมื่อพุทธศักราช 2539 ดํารงตําแหน่งผู้จัดการ “สมเกียรติการเกษตร เมื่อพุทธศักราช 2540 ตารงตําแหน่งประธานกลุ่มการเกษตรทําสวนทุเรียน บ้านห้วยเหมือง และดารงตาแหน่งเลขานุการ สมาคมชาวสวนทุเรียน จังหวัดชุมพร 3 สมัย เมื่อพุทธศักราช 2545 – 2554 ร่วมเป็นคณะทํางาน ที่ปรึกษาแผนธุรกิจเกษตร ของ ดร.อภิชาต อาสนาเสียว มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อพุทธศักราช 2555 – 2556 ดํารงตําแหน่งประธานวิสาหกิจชุมชนไม้ผลคุณภาพบ้านห้วยเหมือง เมื่อพุทธศักราช 2556 ตํารงตําแหน่งคณะอนุกรรมการ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดชุมพร และตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ อาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัดชุมพร ของสํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เมื่อพุทธศักราช 2558 ถึง ปัจจุบัน ดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ : คณะกรรมการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชุมพร ตําแหน่งเลขาธิการ สมาคมชาวสวน ไม้ผลจังหวัดชุมพร ตําแหน่งรองประธานสถาบันทุเรียนไทย ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ วิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัดชุมพร พุทธศักราช 2555-2559 ตําแหน่ง คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งยังเป็นผู้จัดการและเจ้าของกิจการสมเกียรติการเกษตร และฉัตรกมลฟาร์ม พุทธศักราช 2559 ถึงปัจจุบัน ดํารงตําแหน่งกรรมการวิชาการพิจารณา มาตรฐานสินค้าเกษตรเรีองทุเรียนแช่เยือกแข็ง ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร อีกทั้งยังดํารงตําแหน่งคณะกรรมการ ปรับยุทธศาสตร์ สํานักวิชาการ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อพุทธศักราช 2560

นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล มีผลงานอาชีพซึ่งแสดงถึงความสําเร็จ อันเป็นแบบอย่างที่ดี ได้แก่ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ บุคคลที่ทําคุณให้กับแผ่นดิน งานแม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน เมื่อพุทธศักราช 2556 รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น คณะผลิตกรรมการเกษตร ฉลอง 40 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อพุทธศักราช 2557 ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทําสวน ระดับประเทศ ในวันพืชมงคล พุทธศักราช 2588  ได้รับรางวัลศิษย์เก่า ยกท.ดีเด่น ระดับชาติ ปีการศึกษา 2558  ได้รับรางวัลปราชญ์เกษตรดีเด่น ของแผ่นดิน จึงหวัดชุมพร ได้รับรางวัลปราชญ์เกษตรกรต้นแบบเพื่อการส่งออก กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และรางวัลปราชญ์เกษตรดีเด่น สาขาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมพร) สภาเกษตรกรแห่งชาติ พุทธศักราช 2559 ได้รับ รางวัลนักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปี 2560 และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดชุมพร โดยปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง พุทธศักราช 2560-2563

ด้านผลงานวิชาการ นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล มีผลงานหนังสือวิชาการ ฉบับเกษตรกร “ทุเรียนทวาย” ปี 2545 และฉบับปรับปรุง ปี 2555 ครั้งที่ 2 เรื่อง เทคนิคการทําทุเรียนทวาย ผลิตสื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพ เพื่อการส่งออก เผยแพร่ให้แก่เกษตรกรทั่วไป อีกทั้งยังได้จดทะเบียนปุ๋ยสูตร 14-7-34 และ สูตรปุ๋ยเคมี 12 -3 -40 ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร เพื่อพัฒนาคุณภาพผลทุเรียน นอกจากนี้ยังมีผลงานคู่มือการผลิตผลไม้นอกฤดู

นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล ได้เผยแพร่ผลงานเพื่อประโยชน์แก่ สาธารณชน กล่าวคือ ร่วมเป็นคณะทํางานจัดทําหนังสือ การผลิตทุเรียนนอกฤดู จังหวัดชุมพร โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร และจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการจัดการทุเรียนคุณภาพเพื่อการส่งออก อําเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ด้วยทุนส่วนตัว เมื่อพุทธศักราช 2556 ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่หนังสือ คู่มือการผลิตผลไม้นอกฤดูกาล กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อพุทธศักราช 2557 เป็นประธานจัดงานประชุมวิชาการไม้ผล ครั้งที่ 1-7 สมาคมชาวสวนไม้ผล จังหวัดชุมพร เป็นประธานจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร “เทศกาล กินทุเรียนฟรีที่ห้วยเหมือง จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1-3 ร่วมสนับสนุนมูลนิธิการ ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เรื่อง ทุเรียน GAP ในรายการศึกษาทัศน์ เป็นนักวิชาการอิสระด้านไม้ผล โดยเฉพาะ ทุเรียน มังคุด ส้มโชกุน และที่ปรึกษาแผนธุรกิจ ผลิตสื่อ หนังสือ สิ่งพิมพ์ แจกจ่ายแก่สมาชิก ชาวสวนและผู้สนใจ เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน และ วิชาศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน ให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

โดยที่ นายฉัตรกมล มงพยาบาส เป็นผู้ประสบความสําเร็จอย่าง ยอดเยี่ยมในงานวิชาชีพนั้นจนปรากฏเป็นที่ยอมรับเป็นประโยชน์และแบบอย่างที่ดี แก่คนทั่วไป จึงนับเป็นบุคคลที่มีเกียรติประวัติและมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควร ได้รับพระราชทาน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

หมายเหตุ: ข้อมูลจากหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2561