นายสมสิน สิงขรัตน์

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่

นายสมสิน สิงขรัตน์ สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ แม่โจ้ ปัจจุบันดํารง ตําแหน่งผู้จัดการไร่บริษัท บีบีดี (บุญรอด บริวเวอร์รี่ ดิวิลอฟเม้นต์) จํากัด ซึ่งมีที่ตั้ง ณ บ้านโละป่าห้า ตําบลข้าวเปลือก อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และดํารงตําแหน่งพิเศษ คือ ผู้จัดการบริษัท น้ําหยดอโกรดรอป จํากัด

นายสมสิน สิงขรัตน์ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการได้แก่ การเป็นผู้ร่วมวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวบาร์เลย์ พันธุ์ บ.ร.บ.1 และ บ.ร.บ.2 อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพปลูกข้าวบาร์เลย์แบบไม่ไถพรวน และยังทํางานวิจัยการใช้ระบบน้ําหยดในไม้ผลชนิดต่าง ๆ

ในด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการนั้น ได้เผยแพร่ผลงานในที่ประชุมวิชาการธัญพืชเมืองหนาวแห่งชาติ และได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาฝึกงานจากสถาบันต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เป็นต้น

ในด้านอาชีพที่แสดงถึงความสําเร็จซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป คือ เป็นผู้ผลิตมะม่วง ลําไย มะเฟือง องุ่น ให้ได้มาตรฐาน เพื่อส่งผลไม้ เหล่านี้สู่โรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ําผลไม้กระป๋อง ได้แก่ “น้ําผลไม้ตรา สิงห์เฟรช” ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่บริษัทเป็นอย่างมาก นับเป็นความสามารถที่น่าชื่นชม นอกจากนี้ในด้านการประมงยังเป็นผู้ส่งเสริมการเลี้ยงปลาทับทิมเพื่อผลิตส่งบริษัท ซีพี จํากัด การได้ โดยที่นายสมสิน สิงขรัตน์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ ความเชี่ยวชาญในด้านพืชศาสตร์ กอปรกับเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์แก่วงการเกษตรไทย สมควรได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชไร่ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

หมายเหตุ: ข้อมูลจากหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 24 วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2545