นายวีระพันธ์ ไพศาลนันท์

ปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

นายวีระพันธ์ ไพศาลนันท์ สําเร็จการศึกษาประโยควิชาชีพเกษตรกรรม จากวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่แม่โจ้ เมื่อปีพุทธศักราช 2513 ต่อมาได้สําเร็จการศึกษาด้านเกษตรศาสตร์ ได้รับวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2516 และในปีพุทธศักราช 2523 ได้รับวุฒิภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยหลุยเซียน่าสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการและภูมิสถาปนิกอาวุโส บริษัท พีแอล ดีไซน์ จํากัด กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังดํารงตําแหน่งประธานบริษัท แอลซี เอ็ม แลนด์สเคป คอนซัลแตนท์ แมนเนจเมนท์ จํากัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

นายวีระพันธ์ ไพศาลนันท์ เป็นผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลงานในประเทศล้วนแต่สร้างคุณประโยชน์และแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถในขั้นสูง ผลงานประการแรก ได้แก่ งานวางผังแม่บทโครงการขนาดใหญ่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พระราชอุทยานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี สวนสาธารณะเบญจกิติ

ประการที่สอง ได้แก่ งานออกแบบภูมิทัศน์และควบคุมงาน ก่อสร้างภูมิทัศน์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารสํานักงานกรมสรรพากร สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์นครราชสีมาและสวนสัตว์สงขลา

ประการที่สาม ได้แก่ งานวางผังโครงการ ตัวอย่างโครงการ แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นจังหวัดชลบุรี โครงการซันเซตวิลลาจังหวัดเพชรบุรี โครงการวอเตอร์ฟอร์ตแวลเล่ย์ จังหวัดเชียงราย โครงการลัดดาวัล ลากูน กรุงเทพมหานคร โครงการสีวลี 2 กรุงเทพมหานคร

ประการที่สี่ ได้แก่ งานออกแบบและวางผังโครงการสนามกอล์ฟตัวอย่าง เช่น ไพน์ฮัท กอล์ฟ และคันทรีคลับ จังหวัดปทุมธานี เกียรติธานี กอล์ฟ และคันทรีคลับ บางนา เลควูด กอล์ฟ และคันทรีคลับ บางนา นอร์ทพาร์คคันทรีคลับดอนเมืองและแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับ

ประการที่ห้า ได้แก่ งานออกแบบภูมิทัศน์และควบคุมการ ก่อสร้างคอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนท์ บ้านจัดสรรและโรงแรม ตัวอย่าง เช่น เลอ คุลลินอง อพาร์ตเมนท์ สุขุมวิท ซอย 39 โครงการหมู่บ้านชวนชื่น ตลิ่งชัน โรงแรมฮิลตันอินเตอร์เนชั่นแนล ณ ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพมหานคร โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพมหานคร โรงแรมเพิร์ลวิลเลจ ภูเก็ต โรงแรมภูเก็ต อาคาเดียรีสอร์ท ภูเก็ต โรงแรมดุสิต ลากูน่ารีสอร์ทภูเก็ต และโรงแรม ถาวรปาล์มบีช ภูเก็ต

ผลงานในต่างประเทศ ได้แก่ การออกแบบชุมชนและเมืองตาก อากาศ ในหมู่เกาะคาริเบียนและประเทศเวเนซูเอล่า การออกแบบ ภูมิทัศน์และควบคุมการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ โรงแรมเชอราตัน วายโลลัว (Sheraton Wailaloa) ที่ฮาวาย งานออกแบบภูมิทัศน์ศูนย์การค้า โรงแรมและคอนโดมิเนียมในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซียและประเทศอินเดีย

นอกเหนือจากผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว นายวีระพันธ์ ไพศาลนันท์ ยังปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษา โดยสอนวิชาปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4, 5 และ 5 รวมทั้งวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านงานบริหารและที่ปรึกษานั้น ได้ดํารง ตําแหน่งนายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ระหว่างปีพุทธศักราช 2538 – 2541 และดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารสมาคมภูมิสถาปนิก ประเทศไทย ระหว่างปีพุทธศักราช 2542 – 2545 โดยเฉพาะปีพุทธศักราช 2542 ได้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษทางด้านภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตยกรรมให้แก่สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน

โดยที่นายวีระพันธ์ ไพศาลนนท์ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านภูมิสถาปัตยกรรม และเป็นผู้สรรค์สร้างงานวิชาการดีเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ นับเป็นบุคคลที่มีเกียรติ ประวัติและคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับพระราชทานปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

หมายเหตุ: ข้อมูลจากหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 24 วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2545