นายไววิทย์ ชัยถาวร

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการเกษตรและป่าไม้

นายไววิทย์ ชัยถาวร สำเร็จประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา เกษตรกรรมจากโรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ และปริญญาตรีทางการ ศึกษา จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร เคยดำรงดำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมต่าง ๆ ในกรมอาชีวศึกษาถึง 5 แห่ง ครั้งสุดท้ายก่อนจะเกษียณอายุราชการ ได้ดำรงดำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมกำแพงเพชร ปัจจุบันเป็น ข้าราชการบำนาญ

นายไววิทย์ ชัยถาวร เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวิชาการ นอกจากจะได้เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษาแล้ว ยัง เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบครั้งแรก เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา และเป็นผู้ดำเนินการประสานงานริเริ่มดำเนินการ “โครงการแม่โจ้ สัญจรสู่แพร่” โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีการ เกษตรแม่โจ้ กับกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับ นักศึกษาภาคสมทบเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี ใช้เวลาเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง เปิดเป็นแห่งแรกของ ประเทศไทย ซึ่งเป็นต้นแบบในเวลาต่อมา

นายไววิทย์ ชัยถาวร เป็นผู้บำเพ็ญกรณียกิจด้วยความคิด ริเริ่มจนเกิดประโยชน์ต่อสังคม ได้เป็นผู้ริเริ่มใช้ระบบน้ำบาดาลใน วิทยาลัยเกษตรกรรมแพร่อย่างมีประสิทธิภาพ และยังได้ออกให้ บริการเพื่อให้คำแนะนำ และปรึกษาเกี่ยวกับระบบน้ำบาดาลของ โรงเรียนประถมศึกษาในเขตจังหวัดใกล้เคียง จนได้รับการยกย่อง ในฐานะเป็นผู้บุกเบิกงานพัฒนาสถานศึกษา และ ในปีพุทธศักราช 2519 ได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลดีเด่น จากนายธานินทร์ กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ในการปฏิบัติงานโครงการอาสาพัฒนา หมู่บ้านตนเองในฤดูแล้ง

โดยที่นายไววิทย์ ชัยถาวร เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่าง ยอดเยี่ยมในงานวิชาชีพ จนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้บำเพ็ญ กรณียกิจด้วยความคิดริเริ่มจนเกิดประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน จึงสมควรได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการเกษตรและป่าไม้ จากสถาบัน เทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

หมายเหตุ: ข้อมูลจากหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 18 วันพุธที่ 17 มกราคม 2539