นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร

นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์ สำเร็จการศึกษาวิชาการบัญชี ชั้นสูง จากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทหลายแห่ง อาทิ บริษัท พี.พรอสเพอร์ มาสเตอร์กรุ๊ป จำกัด, บริษัท สยามส่งเสริมการเกษตร จำกัด, บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท สวนส้มทรายทองเชียงใหม่ จำกัด, บริษัท กรุงเทพอาหารและ ห้องเย็น จำกัด, บริษัท เชียงใหม่วิวดอย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด นอกจากนี้ ยังเป็นนายกสมาคมพ่อค้าพืชผลไทย เป็นที่ปรึกษา คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้ เป็นอุปนายกสวัสดิการพ่อค้าพืชผลไทย และกรรมการ สมาคมผู้ส่งออกกาแฟ

ใน คน นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์ เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทั้งทาง ด้านวิชาการและผลงานอาชีพ ผลงานทางวิชาการ ได้แก่ จัดให้มี โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน ไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ศึกษาและพัฒนาพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทย เช่น ถั่วแขก ถั่วเหลืองฝึกสด หอมหัวใหญ่ ส้ม ฯลฯ ศึกษาและพัฒนา เทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชบนที่สูง การใช้สารเคมีป้องกันโรคและ แมลง เทคนิคการบรรจุผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากล ศึกษาเทคโนโลยี การถนอมอาหารด้วยการใช้เครื่องจักร ศึกษาและพัฒนาระบบ ชลประทานแบบสมัยใหม่ของประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเกษตรบนพื้นที่สูง ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการคัดเกรด และการบรรจุหีบห่อโดยใช้เครื่องจักรอันทันสมัยจากประเทศออสเตรเลีย เพื่อใช้ในโครงการสวนส้มแบบครบวงจร ศึกษาและ พัฒนาเทคโนโลยีการทำน้ำส้มคั้นด้วยการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย จากประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตร การส่งออกผักและผลไม้แช่แข็ง เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยแก่ เกษตรกร ประชาชนผู้สนใจ สถาบันฯ ต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ผลงานอาชีพ ได้แก่ เป็นผู้ริเริ่มการเก็บถนอม หอมหัวใหญ่ภายในห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ริเริ่มการเก็บ ถนอมพริกแห้งและมะขามเปียก ช่วยให้ผลผลิตการเกษตรไม่ เสื่อมคุณภาพในระยะเวลาอันสั้นเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม เป็นผู้ริเริ่มโครงการอุตสาหกรรมการเกษตร บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) มีการส่งเสริมการปลูก แบบครบวงจร ตลอดจนริเริ่มโครงการพัฒนาพื้นที่ทำสวนผลไม้ ยืนต้นขนาดใหญ่

โดยที่นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์ เป็นผู้ประสบความสำเร็จ อย่างยอดเยี่ยมในทางวิชาการและงานอาชีพจนปรากฏเป็นที่ ยอมรับเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป และก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวม จึงสมควรได้รับ พระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

หมายเหตุ: ข้อมูลจากหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 18 วันพุธที่ 17 มกราคม 2539