นายวัลลภ เจียรวนนท์

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นายวัลลภ เจียรวนนท์ สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ จาก A.E. Speck Commercial College ประเทศออสเตรเลีย เริ่มทำงานครั้งแรกกับ บริษัท เจียไต๋ จำกัด ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทเครือ เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กรรมการบริษัท กรุงเทพอาหารสัตว์ จำกัด กรรมการบริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด และกรรมการ บริษัท เจียไต๋ จำกัด ยกา

ด้วยความสามารถและประสบการณ์ทำให้ นายวัลลภ เจียรวนนท์ เป็นนักบริหารที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงใน วิชาชีพการงาน สามารถทำกิจการในบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ เจริญก้าวหน้าเติบโตขึ้นเป็นลำดับ ทั้งขยายกิจการไปยังต่างประเทศ นำรายได้สู่ประเทศเป็นจำนวนมาก จนกล่าวได้ว่าปัจจุบันนี้ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินกิจการในวงการธุรกิจเกือบทุกด้าน อาทิ ด้านผลิตผลการเกษตร ด้านการสื่อสาร เป็นต้น

ทางด้านการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนนั้น นายวัลลภ เจียรวนนท์ เป็นผู้มีบทบาทในการก่อตั้งมูลนิธิเพื่อพัฒนาชนบท ของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งมีโครงการต่าง ๆ ที่ประสบ ความสำเร็จเป็นอย่างดี อาทิ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โดยการให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ยากจน โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 จำนวน 100,000 ไร่

โดยที่ นายวัลลภ เจียรวนนท์ เป็นผู้มีผลงานดีเด่น เป็น นักพัฒนางานด้านธุรกิจอย่างดียิ่งสมควรได้รับพระราชทาน ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเกษตรของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เพื่อเป็นเกียรติ ประวัติสืบไป

หมายเหตุ: ข้อมูลจากหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 18 วันพุธที่ 17 มกราคม 2539