คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี สำเร็จการศึกษาวิชาการบัญชี จากพณิชยการราชดำเนิน และได้รับพระราชทานปริญญา ปรัชญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำรงตำแหน่ง กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท สุรามหาราษฎร จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทสุราทิพย์ รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ที.ซี.ซี รองประธานกรรมการธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารมหานคร รองประธานกรรมการ บริหาร บริษัท คาร์ลสเบอร์ก บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งกรรมการด้านสาธารณกุศลต่าง ๆ อาทิ กรรมการจัดหา และส่งเสริมผู้ให้โลหิตแก่สภากาชาดไทย กรรมการบริหารศิริราชมูลนิธิ กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี เป็นต้น

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ที่ได้ใช้ความรู้ความ สามารถทางด้านการบริหาร ได้บริหารกิจการของ บริษัท สุรา มหาราษฎร จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทสุราทิพย์ เครือบริษัท ที.ซี.ซี ธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) และบริษัท คาร์ลส เบอร์ก บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยใช้ศาสตร์ทางด้านการ บริหารธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการควบคุมดูแลงานให้บรรลุถึงความสำเร็จ ของกิจการให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และประเทศชาติอีกมากมาย อาทิ เป็นผู้ให้การสนับสนุนแก่สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ในงานแสดงกล้วยไม้เอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่ 4 ซึ่งทางสถาบันฯ เป็นเจ้าภาพจัดเมื่อปี พ.ศ. 2535 จำนวนเงิน 4 ล้านบาท และเป็นผู้บริจาคเงินสนับสนุนกองทุนปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเงิน 9 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2538 นอกจากนี้ ยังเป็นผู้บริจาคเงินสนับสนุน กองทุนแม่ฟ้าหลวง ของสมเด็จย่า ในโครงการพัฒนาดอยตุง เป็นผลให้โครงการพัฒนาดอยตุงประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง

โดยที่ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในงานวิชาชีพจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์และแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป อีกทั้งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์สำคัญให้แก่สถาบันเป็นเอนกประการ สมควรได้รับ พระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

หมายเหตุ: ข้อมูลจากหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 18 วันพุธที่ 17 มกราคม 2539