นายสุเมธ ตันติเวชกุล

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการวางแผนและพัฒนาชนบท

นายสุเมธ ตันติเวชกุล สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทาง รัฐศาสตร์ ปริญญาโททางรัฐศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศ และปริญญาเอกทางด้านรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมองเปลิเอ ประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ

นายสุเมธ ตันติเวชกุล มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการ อาทิ เป็นผู้เสนอแนะแนวคิดในการแก้ปัญหาความมั่นคง ด้วยแนวทาง “การพัฒนาเพื่อความมั่นคง” เป็นผู้ที่บรรจุแผนพัฒนาความมั่นคง ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) โดยการนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจมาสู่ชุมชน นอกจาก นั้น ยังเป็นผู้มีบทบาทในการฟื้นฟูและพัฒนาชนบทโดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานพัฒนาชนบทแห่งชาติ เป็นผู้เปลี่ยนแปลงทั้งเป้าหมายและวิธีการของแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ที่หันมาเน้นความเป็น มนุษย์ กำหนดคุณค่าคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

ด้วยคุณค่าแห่งการเป็นนักพัฒนา เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จ อย่างยอดเยี่ยมในงานวิชาชีพนั้นจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็น ประโยชน์และแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป จากการที่ท่านเคยได้รับ รางวัลบุคคลตัวอย่างในปี 2537 จากมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ บุคคลตัวอย่างในความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และความจงรักภักดี นับได้ว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติประวัติและคุณสมบัติ เหมาะสมสมควรได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการวางแผนและพัฒนาชนบท ของสถาบัน เทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

หมายเหตุ: ข้อมูลจากหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 18 วันพุธที่ 17 มกราคม 2539