นายเพชรรัตน์ วรรณภีร์

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร

นายเพชรรัตน์ วรรณภีร์ สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี กสิกรรม และสัตวบาล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับปริญญาโท สาขาส่งเสริมการศึกษา (Extension Education) จาก Virginia Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มรับราชการ ครั้งแรกเป็นนักกสิกรรมตรี กรมกสิกรรม ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และได้รับคัดเลือกจากสมาชิก สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งอภิมนตรีใน คณะอภิมนตรี นับเป็นคนไทยคนที่ 5 ที่ได้ดํารงตําแหน่งนี้ ใน ระยะ 28 ปีที่ผ่านมา

นายเพชรรัตน์ วรรณภีร์ เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ทาง วิชาการ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยได้รับรางวัล World Seed Prize จากสมาพันธ์ผู้ผลิตและค้าเมล็ดพันธุ์นานาชาติ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ยังได้ไปดูงานต่างประเทศ หลายครั้ง อาทิ ดูงานส่งเสริมการเกษตรและขยายพันธุ์พืช ณ ประเทศอิสราเอล ดูงาน Agricultural Development ณ ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น

ด้านการเผยแพร่ผลงานเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนนั้น นายเพชรรัตน์ วรรณภีร์ เป็นผู้ที่ช่วยกรมส่งเสริมการเกษตรริเริ่มจัด ตั้งงานขยายพันธุ์พืชขึ้น ในกองส่งเสริมพืชพันธุ์ จนต่อมาได้มีการ แบ่งส่วนราชการจัดตั้งเป็น กองขยายพันธุ์พืช เป็นผู้ริเริ่มและ ผลักดันให้มีการผลิต และจําหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชแบบอุตสาห กรรมขึ้นภายในประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทําให้เกษตรกรตื่นตัวในการใช้เมล็ด พันธุ์ดี เพื่อเพิ่มผลผลิตแพร่หลายมากขึ้น

โดยที่นายเพชรรัตน์ วรรณภีร์ เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการ ดีเด่น และประสบความสําเร็จทางวิชาชีพอย่างดีเยี่ยม จนปรากฏ เป็นที่ยอมรับเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป และก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติโดยส่วนรวม สมควรได้รับ พระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา วิชาส่งเสริมการเกษตรของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

หมายเหตุ: ข้อมูลจากหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 18 วันพุธที่ 17 มกราคม 2539