นายณรงค์ มีนะนันทน์

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร

นายณรงค์ มีนะนันทน์ สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีกสิกรรมและสัตวบาล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโทด้านกีฏวิทยา ประเทศอินเดีย เคยดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นกรรมการร่างและปรับปรุงหลักสูตร สาขาส่งเสริมการเกษตรของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายณรงค์ มีนะนันทน์ เป็นผู้ที่มีผลงานด้านวิชาการและการค้นคว้า กล่าวคือ เป็นผู้ก่อตั้งกองป้องกันและกําจัดศัตรูพืชในกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผลให้มีการบริการและควบคุมการระบาดของศัตรูพืชในประเทศไทย ก่อให้เกิดหลักสูตรฝึกอบรมการป้องกันและกําจัดศัตรูพืชนานาชาติ เป็นที่ยอมรับของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นผู้ริเริ่มขบวนการกําหนดเทคโนโลยีในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยและส่งเสริมในไร่นาเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรและเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่าง ถาวร เป็นผู้ก่อตั้งสถานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเกษตรกรรมขึ้นในกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้ส่งเสริมโครงการผลิตผักปลอดสารพิษ โดยการปลูกผักกางมุ่งเป็นการค้าอย่างกว้างขวาง เป็นบุคคลแรกที่ได้ดําเนินการส่งเสริมการเกษตรตามโครงการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรของประเทศไทย ภายใต้ความช่วยเหลือตามโครงการเงินกู้จากธนาคารโลก โดยมีการเปลี่ยน แปลงวิธีการส่งเสริมการเกษตรจากเดิมเป็นการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน ทําให้การพัฒนาเกษตร เป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถเพิ่มผลผลิตได้ตามเป้าหมาย

โดยที่ นายณรงค์ มีนะนันทน์ เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ จนปรากฏเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป จึงสมควรได้รับพระราชทานปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร ของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

หมายเหตุ: ข้อมูลจากหนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 14 วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2535