นายประสงค์ คงพิชญานนท์

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ (พืชสวนประดับ)

นายประสงค์ คงพิชญานนท์ สําเร็จการศึกษาประโยคครูมัธยมเกษตรกรรมจากวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ ในระหว่างที่กําลังศึกษาอยู่ได้รับการยกย่อง เป็นเยาวชนตัวอย่างของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อจบการศึกษาในปี พ.ศ. 2503 ได้ เข้าทํางานเป็นผู้จัดการ “ธนฟาร์ม” ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ต่อมาได้ รับราชการในตําแหน่งครู กรมสามัญศึกษาที่ศูนย์พัฒนาการศึกษาภาค 8 และปี 2509 ได้เป็นที่ปรึกษายุวเกษตรกรแห่งชาติ

นอกเหนือจากงานในอาชีพครูแล้ว นายประสงค์ คงพิชญานนท์ เคยถวาย งานต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยได้ช่วยสอนคนสวนในพระตําหนัก ภูพิงคราชนิเวศน์ ด้านการตกแต่งไม้ดอกและไม้ประดับ เมื่อปี พ.ศ.2512 ได้รับ พระราชทานเหรียญราชรุจิทองจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยเป็นกรรมการ สมาคมและชมรมต่าง ๆ หลายแห่ง อาทิเช่น สมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ ตลาดนัด สวนบวกหาดเชียงใหม่ และเป็นวิทยากรพิเศษประจําหน่วยงานต่าง ๆ

นายประสงค์ คงพิชญานนท์ เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านอาชีพ ซึ่งแสดงถึงความสําเร็จ อันเป็นแบบอย่างที่ดี คือเป็นผู้ริเริ่มจัดตลาดนัดสวนบวกหาดเชียงใหม่ ริเริ่มให้นักเรียนรู้จักการจัดสวนหย่อม ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ และเป็นผู้ ขยายมะม่วงพันธุ์ “โชคอนันต์” จนเป็นที่รู้จักและแพร่หลายในปัจจุบัน

โดยที่ นายประสงค์ คงพิชญานนท์ เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการเกษตรดีเด่น มีความรู้ความชํานาญในงานวิชาชีพอย่างดี มีความคิดริเริ่มที่ดี จนเกิดประโยชน์และเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร สมควรได้รับพระราชทานปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ (พืชสวนประดับ) ของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป