นายประวิทย์ โรจนเพียรสถิต

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร

นายประวิทย์ โรจนเพียรสถิต สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดใหญ่สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และสําเร็จการศึกษาภาษาจีน จากโรงเรียนจีนในจังหวัดเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้ศึกษา ภาษาไทย จีน และภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมที่กรุงเทพฯ เคยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโรจน์กสิกิจเฟอร์ติไลเซอร์ จํากัด และกรรมการสมาคมที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง อาทิ เช่น กรรมการบริษัทปุ๋ยแห่ง ชาติ จํากัด อุปนายกสมาคมการค้าปุ๋ย และธุรกิจการเกษตรไทย เป็นต้น

ด้วยประสบการณ์และความสามารถในการประกอบอาชีพธุรกิจการเกษตร ทําให้นายประวิทย์ โรจนเพียรสถิต มีผลงานวิชาการดีเด่นทางด้านปุ๋ยเคมี จนเป็นที่ ยอมรับแก่คนโดยทั่วไป และประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมในงานอาชีพทางด้าน การค้าปุ๋ยเคมี ซึ่งมีชื่อทางการค้า “ปุ๋ยเรือใบไวกิ้ง” เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง และเป็นที่นิยมแก่เกษตรกรโดยทั่วไป

ทางด้านการเผยแพร่ผลงานเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนนั้น นายประวิทย์ โรจนเพียรสถิต เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนงานทดลองและวิจัยแก่หน่วยงาน ของรัฐ โดยเฉพาะได้ช่วยสนับสนุนงานวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ตลอดมา นอกจากนั้นยังให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร โดย การจัดทํารายการโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่แก่เกษตรกร

ในฐานะที่นายประวิทย์ โรจนเพียรสถิต เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่น และประสบความสําเร็จทางวิชาชีพจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ และแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป สมควรได้รับพระราชทานปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร ของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เพื่อเป็นเกียรติ ประวัติสืบไป