นายเสาวรัจ นิตยวรรธนะ

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร

นายเสาวรัจ นิตยวรรธนะ สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางเคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยคอร์แนลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยรับราชการตําแหน่งอาจารย์ที่โรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ และเคยดํารงตําแหน่งผู้จัดการโรงงาน น้ำตาลสุพรรณบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนเคยเป็นผู้จัดการโรงงานน้ำตาล ของบริษัทเอกชนอีกหลายแห่งปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้จัดการโรงงานน้ำตาล บริษัท น้ำตาลราชบุรี จํากัด

นายเสาวรัจ นิตยวรรธนะ ในขณะรับราชการในตําแหน่งอาจารย์ นั้น นับว่าเป็นอาจารย์เคมีประยุกต์ที่ดีเด่น สามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนา อุตสาหกรรมเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังได้เป็นผู้บุกเบิกด้านการศึกษาเกษตร โดยได้ริเริ่มเปิดสอนหลักสูตรประโยคฝึกหัดครูมัธยมเกษตรกรรมขึ้น เป็นครั้งแรกในวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ ต่อมาเมื่อเข้าไปสู่วงการอุตสาหกรรม น้ำตาล นายเสาวรัจ ได้เป็นผู้นําเอาวิธีการซื้ออ้อยแบบ ซี ซี เอส ซึ่งเป็นการซื้ออ้อย ตามน้ำหนักและคุณภาพของอ้อยมาใช้ในวงการ ซึ่งนับว่าเป็นระบบที่ให้ความยุติธรรม เกษตรกรและโรงงานน้ำตาล นอกจากนั้นยังมีผลงานด้านการจัดการจนทําให้เกิด การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของน้ำตาลโดยเฉพาะการผลิตน้ำตาลทรายขาว และ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

โดยที่ นายเสาวรัจ นิตยวรรธนะ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง เป็นผู้สร้างสรรค์งานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม และประเทศชาติอย่างแท้จริง จึงสมควรได้รับพระราชทานปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป