นายวิฑูรย์ กําเนิดเพ็ชร์

ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)

นายวิฑูรย์ กําเนิดเพ็ชร์ สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เกษตรศาสตร์แม่โจ้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางกสิกรรมและสัตว์บาล จากมหา วิทยาลัยเกษตรศาสตร์และปริญญาโททางการเกษตรจากมหาวิทยาลัยฟลอริด้า สหรัฐ อเมริกา เริ่มรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนกรมปศุสัตว์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2498 และมีประวัติการรับราชการที่ก้าวหน้าตลอดมาจนปัจจุบัน ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมปศุสัตว์ เคยได้รับรางวัลเกียรติยศในด้านวิชาการในปี 2525 ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นทางผลงานวิจัยทางพันธุกรรมของกระบือ จากสมาคมวิทยาศาสตร์ การเกษตรแห่งประเทศไทย และได้รับการยกย่องให้เป็นนักวิชาการสัตวบาลดีเด่น ในปี 2527

นายวิฑูรย์ กําเนิดเพ็ชร์ เมื่อครั้งยังดํารงตําแหน่งหัวหน้าสถานีบํารุง พันธุ์สัตว์ สุรินทร์ มีผลงานทางวิชาการด้านการพัฒนาการเลี้ยงกระบือ – และการปรับปรุงพันธุ์กระบือ ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ เป็นบุคคลที่ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการสัตวศาสตร์จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป อาทิเช่นเคย เป็นนายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย อนุกรรมการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของ ชาติฝ่ายเศรษฐกิจ ผู้ควบคุมโครงการพัฒนาชนบทยากจนของกรมปศุสัตว์ กรรมการ พิจารณาผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเคยได้รับจากที่ ประชุม FAO ครั้งที่ 13 ให้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของสมัชชาสาธารณสุขและการผลิตสัตว์ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ขององค์การ อาหารและเกษตร FAO Regional Animal Production and Health Commission for Asia and Pacific (RAPA)

โดยที่นายวิฑูรย์ กําเนิดเพ็ชร์ เป็นนักวิชาการที่มีความรอบรู้ ด้านสัตวศาสตร์มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปศุสัตว์มาโดยตลอด นับว่า นายวิฑูรย์ กําเนิดเพ็ชรเป็นผู้มีเกียรติประวัติและคุณสมบัติเหมาะสมยิ่ง สมควรได้รับพระราชทาน ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป