fbpx

Outstanding Instructor

บุคลากรประเภทอาจารย์ดีเด่น

นิวุฒิ หวังชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัยตำแหน่ง รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้าฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ข้อคิดในการทางาน “ทำงานอย่างมีความสุข จัดลำดับความสำคัญของงาน และมองปัญหาเป็นความท้าทาย” […]

สุดาพร ตงศิริ

อาจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ อาจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) […]

เสมอขวัญ ตันติกุล

รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล เป็นผู้ที่อุทิศเวลาให้กับศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และเป็นผู้ดูแลด้านศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานเสมอมา โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและ นักศึกษาได้ตระหนักและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ได้คิดริเริ่มกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับคณะกรรมการทำนุบารุง […]

อานัฐ ตันโช

รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการด้านการเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ การปลูกพืชไร้ดิน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐาน […]

จักรกฤช เตโช

อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช เป็นผู้ประพฤติดี […]

ฤทธิชัย อัศวราชันย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง เป็นตัวแทนของนักวิจัยของศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวกลุ่ม […]

MAEJO UNIVERSITY HALL OF FAME

ฐานข้อมูลรางวัลเกียรติยศโดยหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวบรวมข้อมูลบุคคลของแม่โจ้ที่ได้รับรางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลผู้ได้รับรางวัล และบันทึกเป็นเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้