fbpx

Outstanding Personnel

บุคลากรดีเด่น

ธนา ณ เชียงใหม่ 

นายธนา ณ เชียงใหม่  ลูกจ้างประจําดีเด่น ของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ประจําปี พ.ศ. 2530 นายธนา ณ […]

ดวงสมร สมบัติ

นางสาวดวงสมร สมบัติ  ข้าราชการดีเด่น ของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ประจําปี พ.ศ. 2530 นางสาวดวงสมร สมบัติ เป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตําแหน่ง […]

สุมาลี ปานสีสด

นางสุมาลี ปานสีสดตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด กองกิจการนักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย ข้อคิดในการทำงาน “คิดดี พูดดี ทำดี […]

ศุภลักษณ์ ดีน้อย

  นางสาวศุภลักษณ์ ดีน้อย พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ประจำปี 2558 นางสาวศุภลักษณ์ ดีน้อย สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิ […]

ชัยยุทธ อินทชัย

นายชัยยุทธ อินทชัยตำแหน่ง ช่างเขียนระดับ 4 สังกัด กองอาคารและสถานที่ สำนักมหาวิทยาลัย ข้อคิดในการทำงาน “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” […]

ธัญรัศมิ์ ธวัชมงคลศักดิ์

นางธัญรัศมิ์ ธวัชมงคลศักดิ์ตำแหน่ง เลขานุการสำนัก สังกัด สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ข้อคิดในการทางาน “การเปลี่ยนแปลงจะมาพร้อมกับสิ่งที่ดีเสมอ ในการพัฒนาตนเองและองค์กร” สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิ […]

บัวตอง ตีฆา

นางบัวตอง ตีฆา สังกัดกองอาคารและสถานที่ สานักงานอธิการบดี นางบัวตอง ตีฆา ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร สาเร็จการศึกษาระดับต่ากว่าอนุปริญญา วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสันทราย […]

MAEJO UNIVERSITY HALL OF FAME

ฐานข้อมูลรางวัลเกียรติยศโดยหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวบรวมข้อมูลบุคคลของแม่โจ้ที่ได้รับรางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลผู้ได้รับรางวัล และบันทึกเป็นเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้