fbpx

Alumni

รางวัลเกียรติยศหมวดศิษย์เก่า

มงคล การดี

นายมงคล การดี เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 53 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีเกษตรบัณฑิต สาขาพืชไร่ จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต […]

นายเสรี พันธ์พิมา

นายเสรี พันธ์ลิมา เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 51 สําเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสัตว์ปีก จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ […]

พงษ์ศักดิ์ พิมานพรหม

นายพงษ์ศักดิ์ พิมานพรหม เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 44 สําเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเมืองถลาง อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากวิทยาลัยเกษตรกรรมชุมพร […]

มนตรี วงษ์สวรรค์

นายมนตรี วงษ์สวรรค์ เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 49 สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) […]

ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 31 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยเกษตรกรรม เชียงใหม่ (ปัจจุบันคือ […]

เจนศิลป์ เจริญบวรศักดิ์

นายเจนศิลป์ เจริญบวรศักดิ์ เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 38 สําเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากวิทยาลัยเกษตรกรรมปทุมธานี เมื่อพุทธศักราช 2515 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง […]

อุทัย สอนหลักทรัพย์

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 19 จากวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) สําเร็จการศึกษา […]

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 41 ประจําปีการศึกษา 2560-2561วันที่ 7-8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562ณ […]

ทองสุข อุพันทา

นายทองสุข อุพันทา สําเร็จการศึกษาระดับเทคนิคการเกษตร จากวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช 2508 และ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพืชไร่ จากสถาบันเทคโนโลยี […]

ชวน นิรัติศยวานิช

นายชวน นิรัติศยวานิช เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 29 สําเร็จ การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพจากวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ แม่โจ้) และได้ศึกษาต่อจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นครุศาสตรบัณฑิต […]

MAEJO UNIVERSITY HALL OF FAME

ฐานข้อมูลรางวัลเกียรติยศโดยหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวบรวมข้อมูลบุคคลของแม่โจ้ที่ได้รับรางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลผู้ได้รับรางวัล และบันทึกเป็นเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้